Ouderschapsmediation

Het doel van de ouderschapsmediation is dat ouders weer op een positieve wijze invulling kunnen geven aan hun ouderschap. Het betreft die situaties, waarin de ouders ‘opgeslokt’ worden door hun onderlinge strijd en daardoor onvoldoende in staat zijn om het belang van hun kind voorop te stellen. Bijvoorbeeld wanneer de ingezette hulpverlening stagneert.

Uitgangspunt hierbij is dat wordt aangesloten bij de hulpvraag van de ouders. Bij deze vorm van begeleiding is het doel dat ouders binnen een afgebakende periode in staat zijn om (weer) zelfstandig overleg te voeren met de hulpverlening. Er wordt aandacht besteed aan psycho-educatie, zodat ouders inzicht krijgen in de effecten van hun gedrag op de kinderen.

Ouders hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid ten opzichte van hun kinderen als het gaat om het vervullen van hun ouderschap.

Doelgroep

De ouderschapsmediation richt zich op gescheiden ouders van jeugdigen tussen de 0 – 18 jaar waarbij door conflictsituaties de samenwerking met de hulpverlening dreigt te stagneren.
Kenmerkend voor deze doelgroep is dat de jeugdige vaak belast wordt met de conflictueuze strijd van ouders.

De startfase

Met de ouders wordt er een gezamenlijke intake gepland, eventueel met de behandelaar erbij. Vervolgens worden er doelen opgesteld voor de komende periode, gericht op het herstellen van de samenwerking met de hulpverlening.

De bemiddelingsfase

Beide ouders geven, samen met de ouderschapsmediator, invulling aan de opgestelde doelen. Gedurende deze fase vinden er meerdere gesprekken met beide ouders plaats (maximaal 3/4).

De afrondende fase

In een afsluitend gesprek wordt gekeken of ouders voldoende in staat zijn de samenwerking met de hulpverlening weer vorm te geven.

interesse in Ouderschapsmediation?

JijAanZet helpt u graag.

Contact opnemen